Detta är ett blogginlägg som är överflyttat från min tidigare blogg Spec-Malin, skrivet 2016-08-16

Elever som har svårt med hörförståelse har ofta svårt med läsförståelse
slog Maria Levlin fast i sin avhandling “Lässvårigheter, språklig förmåga
och skolresultat i tidiga skolår” (2014). Hon menade att det är särskilt
viktigt att fånga upp och stödja elever med hörförståelsesvårigheter i ett
tidigt skede för att öka såväl hörförståelse som läsförståelse. Läs mer om
hennes avhandling
här: http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/amnen-omraden/specialpedagogik/undervisning/svag-horforstaelse-och-lassvarigheter-hor-ofta-ihop-1.233483

De senaste åren har det varit stort fokus på läsförståelse och
lässtrategier. Strategier för hörförståelse bygger i stort sett på samma
principer som de för läsförståelse. Det viktiga är att förutspå, ställa
frågor, reda ut oklarheter och sammanfatta. De strategier som rekommenderats i
projektet “En läsande klass” kan göras om till strategier för
hörförståelse. Läs mer om hur de olika rollerna kan användas på http://www.enlasandeklass.se/lasforstaelsestrategier/.
Nedan har jag skrivit om rollerna för att passa för hörförståelse.

Några saker att tänka på vid lyssning:

– Bygg på
förförståelse! Utgå från något som ni arbetat med tidigare, eller ett
studiebesök el dyl.

– Pausa
ofta! Vid lyssning kan man inte gå tillbaka i en text och leta efter svar och
läsa om, utan måste minnas. Det ställer stora krav på minne och
koncentrationsförmåga.

– Lyssna om!
Det tar tid att arbeta med hörförståelse. Välj hellre kortare inslag än längre.

– Satsa på
kvaliteten på hörförståelsen! När eleverna känner till strategierna väl kan man
öka längden på inslagen lite i taget.

– Anpassa
efter hela gruppen! Vilken svårighetsgrad och vilken längd passar gruppen?
Vilken typ av inslag? Vilka elever passar för vilka roller? Vilka elever kommer
att ha extra svårt med hörförståelsen? Hur kan man anpassa för dem?

– Använd
visuellt stöd! Visualiser i form av bildsekvenser eller stödord för att stödja
minnet.

Om man vill kan man kombinera
läsförståelse med att lyssna, även om man då inte övar just hörförståelse. Läs
här om en del praktiska tips vid medläsning vid lyssning: http://www.enlasandeklass.se/wp-content/uploads/2014/04/L%C3%A4sa-med-%C3%B6ronen.pdf

Här kommer mina omskrivningar av rollerna
för lässtrategi:

“Spågumman”: Förutspå och ställ
hypoteser. Detta kan göras genom att prata om vad det är för typ av inslag man
ska lyssna på, t ex nyhetsrapportering, reportage, saga. Vad är typiskt för
denna typ av inslag? Vad kan vi förvänta oss och gissa om den text vi ska höra,
eller fortsättningen efter en paus. Vad kan inslaget komma att handla om? Finns
det någon förhandsinformation eller en introduktion som man kan lyssna på? Vad
vet vi redan? Vad kan vi gissa? Spågumman är aktiv innan, under och efter
lyssningen.

“Reporterns” uppgift är att ställa frågor till det man lyssnat
till. Det kan varar frågor som frågar efter sådant som sägs rakt ut. Det kan
vara frågor som kräver att lyssnaren har hört, kan komma ihåg och kan lägga
ihop information från olika delar av inslaget och därur dra egna slutsatser,
göra inferenser. Vid läsning är det det vi kallar för att läsa mellan raderna.
Reportern kan också ställa frågor som innebär att lyssnaren måste använda dig
av tidigare kunskap i kombination med det hen har hört för att kunna svara på
frågorna. Reportern är aktiv under lyssningen när man gör pauser och efter
lyssningen.

”Konstnären” hjälper lyssnaren att skapa inre bilder av det hen hört.
Konstnären använder alla sinnen för att se, höra, känna och kanske känna dofter
av det man lyssnar på.

”Detektiven” ska reda ut oklarheter. Det kan handla om svåra ord eller
andra oklarheter. När detektiven arbetar måste hen ofta lyssna om, stoppa, slå
upp osv.

”Cowboyen” fångar med sitt lasso in det viktigaste i det man lyssnat på och
sammanfattar det. Det kan göras i ord eller visuellt.

Tips! Denna film beskriver hur Marie Trapp har jobbat med läsförståelsestrategier
genom högläsning i förskolan. http://urskola.se/Produkter/182945-Strategier-for-lasforstaelse-Hoglasning-i-forskolan